KİLİMLİ BELEDİYESİ

Su Aboneliği

  YENİ ABONELİK TALEBİ (MESKEN - İŞYERİ)
 • Tapusuz taşınmaz satışta noterde yapılan satış ise evrklarının ön ve arkalı 2'şer adet fotokopisi
 • Kimlik İbrazı
 • Yapı Kullanma İzin belgesi veya Genel İskan Belgesi veya 26/07/2008 tarihi öncesine ait inşaat ruhsat belgesi
 • Mülkiye ilişkin beyan
 • DASK - Zorunlu Deprem Sigortası Numarası Beyanı (Doğal Afet Sigortaları Kurumunca yönetilen veri tabanında sorgulanır)
  * Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki belgesi aslı veya noter onaylı suretinin ibrazı
  * Şehit - Gazi,Özürlü veya Milli Sporcu ise buna ilişkin kanıtlayıcı belge. (Vatabi Hzimet Tertibinden aylık bağlanan ve şehit dul ve yetimi sıfaıyla aylık bağlanan kişilere ait Emekli Sandığı Dul - Yetim Kartı veya Şehit Aileleri ve Gailer Derneği tarafından tanzim edilmiş Kimlik kartı, Başbakanlık Özürlüler İdaresince tanzim edilmiş kimlik Kartı) Vekaletname ve imza sirklerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin başvuru sahibince ibraz eilmesi

 • GECEKONDU İSE İLAVETEN
 • Ruhsatsız yapılarda binanın 12//10/2004 tarihinden önce yapıldığını gösterir belge (İlgili belediyeden alınmış uygunluk yazısı veya bu tarih öncesine ait elektrik veya telefon aboneliği sözleşmesi)
 • Mülkiyete ilşkin beyan (12/10/2004 tarihinden önce yapılmış gecekondu ise sahipliğin veya tasarrufunu kanıtlayıcı belge)

 • YENİ ABONELİK TALEBİ(ŞANTİYE GENEL)
 • Abonelik Başvuru Dilekçesi
 • Kimlik İbrazı
 • İnşat Ruhsatı
 • Bireysel şantiye ise ilaveten tapu sahibi veya kooperatif hak sahibinin beyanı
  *Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki belgesi aslı veya noter onaylı suretinin ibrazı Vekaletname ve imza sirklerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin başvuru sahibince ibraz edilmesi

 • YENİ ABONELİK TALEBİ SU HİZMET TALEBİ (BAHÇE VE SERALAR)
 • Yapılan ön müracaat üzerine yerinde yapılan inceleme sonucunda idare tarafından tanzim edilen uygunluk raporu
 • Abonelik Başvuru Dilekçesi
 • Kimlik İbrazı
 • Mülkiyete ilişkin beyan (Tapu Sahibi veya tasarrufa ilişkin Belge aslı veya örneği)

 • YENİ ABONELİK TALEBİ SU HİZMET TALEBİ (RESMİ DAİRE)
 • Resmi Kurum müracaat ve görevlendirme yazısı
 • Görevlendirilen kişinin kimlik ibrazı

 • YENİ ABONELİK TALEBİ SU HİZMET TALEBİ (APARTMAN(SIĞINAK - ORTAK KULLANIMI))
 • Abonelik Başvuru Dilekçesi
 • Apartman Yönetim Kurulu karar örneği
 • Yetkilendirilen kişinin kimlik ibrazı
  *apartman yönetimi oluşmamış ise apartmanda hak sahibi olduğuna ilişikin belge ibrazı (Tapu Shibi)